Yuan_Tuo
Yuan_Tuo

免费好用的 ChatGPT 镜像站点

这儿收集了一些免费好用的ChatGPT镜像站点,它们大多数基于ChatGPT的最新API构建。

From: https://github.com/xx025/carrot

什么你还没有用上ChatGPT,看看这个吧,吸水变大变高……

!请注意,不要轻易在任何站点填输自己的key,谨防盗窃

站点列表

[🌕、⭐] 使用不受限、推荐

 1. [🌕] https://fastgpt.app/
 2. [⭐] https://www.chat2ai.cn/
 3. [⭐] https://chat.tgbot.co/
 4. [⭐] https://94gpt.com/
 5. [⭐] https://chat.yqcloud.top/
 6. https://chat.forchange.cn/
 7. https://freechatgpt.chat/
 8. https://askai.ws/
 9. http://chat.apigpt.cn/
 10. https://aigcfun.com/
 11. http://gpt.mxnf.store/
 12. [编程] https://www.aicodehelper.com/
 13. [综合] https://ai-toolbox.codefuture.top/
 14. [虚拟女友] https://chilloutai.com/
 15. [文字游戏] https://harry-potter.openai-lab.com
 16. [写故事] https://wordstory.streamlit.app/
 17. https://www.teach-anything.com/
 18. http://itecheasy.com.cn/
 19. https://chat.sheepig.top/
 20. https://ai.yiios.com/
 21. https://chat.ninvfeng.xyz/
 22. https://chatforai.com/
 23. https://trychatgp.com/
 24. https://talk.xiu.ee/
 25. https://chat.geekr.dev/
 26. https://chat.51buygpt.com/
 27. https://desk.im
 28. https://chat.zecoba.cn/
 29. https://chatgpt.ddiu.io/
 30. https://ai117.com/
 31. http://chat.livepo.top/
 32. https://freechatgpt.lol/
 33. https://chatgpt.ddiu.me/
 34. https://freegpt.cc
 35. https://ai.ls
 36. https://chat.alpaca-bi.com/
 37. https://chat.paoying.net/
 38. https://chat.eaten.fun/
From https://github.com/xx025/carrot

发表回复

textsms
account_circle
email

Yuan_Tuo

免费好用的 ChatGPT 镜像站点
这儿收集了一些免费好用的ChatGPT镜像站点,它们大多数基于ChatGPT的最新API构建。 From: https://github.com/xx025/carrot 什么你还没有用上ChatGPT,看看这个吧,吸水变大变高…… …
扫描二维码继续阅读
2023-03-08